BLOG Tegenlicht: De Nieuwe Aarde-frequenties remedies

ACHTERGROND DNA FREQUENTIES REMEDIES
De afgelopen 13 jaar is het voor mij steeds duidelijker geworden, dat het gedachtegoed en geloof van de Katharen (een volk dat leefde van 200-1300 n.C. in Zuid Frankrijk) overeenkomsten vertoond met de kernboodschappen en kwaliteiten van DNA-frequenties. Dit volk geloofde in God maar niet op de manier die paste bij de overtuigingen van de kerk en het christendom. Onder andere was dat de reden dat ze systematisch zijn uitgemoord door de Spaanse inquisitie, vermoedelijk in opdracht van de paus. De katharen hebben zich op meerdere plekken als collectief overgegeven aan hun lot. Ze waren ervan overtuigd waren dat ze zouden terugkeren door hun rotsvaste vertrouwen en geloof in reïncarnatie. Het leven eindigde niet daar.
De overtuigingen van de katharen lijkt overeen te komen met het evangelie van Thomas. De geschriften waarop dit evangelie staat beschreven zijn gevonden in de Egyptische woestijn bij Nag Hammadi in 1945, en beschrijft een andere manier van kijken naar God en de boodschappen van Jezus. Een leer en manier van kijken die gnosis (innerlijk weten) en gnostiek (kennis) wordt genoemd. Bram Moerland schreef er verschillende boeken over (zoals Gnosis en Gnostiek; de bevrijding van de liefde) en het kopje hieronder is dan ook geciteerd, aangezien zijn manier van duiden zoveel meer omvat dan mijn vertaling ervan.

GNOSIS EN GNOSTIEK

QUOTE BRAM MOERLAND
De gnostiek is een vroegchristelijke stroming uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Kernthema van de gnostiek is dat de mens vergeten is wie hij in werkelijkheid is. Jezus is in de gnostische teksten een boodschapper die de mens oproept zichzelf te herinneren: “Sta op en herinner jezelf”.
Gnosis is het Griekse woord voor kennis, en betekent hier kennis van je ware zelf. Omdat je als mens met je ware zelf deel bent van de ware werkelijkheid, is kennis van je ware zelf tegelijkertijd ook kennis is van de ware werkelijkheid. Gnosis als zelfkennis is kennis van ‘het Al’. Wie zichzelf kent, kent het Al.

Als een opzienbarende ontdekking als resultaat van de teruggevonden Nag Hammadi-geschriften geldt de verwantschap van de gnostiek met de katharen uit de twaalfde en dertiende eeuw. Ook die werden steeds voorgesteld als een ketterij binnen het christendom, en als een incidentele, geïsoleerde gebeurtenis in Zuid-Frankrijk. Nu is duidelijk geworden dat er een onderbroken continuïteit moet zijn geweest tussen de katharen en de gnostici uit de eerste eeuwen.
In 1321 werd de laatste kathaar verbrand. Daarmee was de gnostiek als spirituele traditie uit de geschiedenis verwijderd. Maar in onze tijd geniet de gnostiek opnieuw grote belangstelling. Uit de vondst bij Nag Hammadi blijkt ook een grote verwantschap van de christelijke gnostiek met de zogenaamde hermetische gnosis. Daarin is niet Jezus de hoofdpersoon, maar Hermes Tresmegistos. Dat maakt duidelijk dat de gnosis als gedachtegoed in de oudheid niet alleen maar christelijk was, maar ook voorkwam ‘onder de heidenen’. Als we in deze tijd de gnostiek bestuderen, zoals die ons is overgeleverd in de teksten die werden gevonden bij Nag Hammadi, kunnen we die proberen te verstaan binnen het grotere kader van de klassieke oudheid, dus als verwant met de heidense gnosis. De ‘heidense’ gnosis is een vorm van filosofische spiritualiteit. waarin geestelijke vrijheid en persoonlijke ontplooiing een grote rol spelen. En niets belet ons die oude spiritualiteit te vertalen in hedendaagse beelden.

GNOSIS EN DWALING
Mensen kunnen vergeten wie ze zelf in werkelijkheid zijn. De onverloste mens is ‘zichzelf kwijt’. Het gevolg daarvan is dat zo iemand het contact met zijn innerlijk weten, de gnosis, verliest. Wie zichzelf kwijt is, leeft als een slaaf van onpersoonlijke machten. Deze staat van vervreemding van het ware zelf wordt in de gnostische teksten met velerlei verschillende termen beschreven, zoals slavernij, vergetelheid, slaap, dronkenschap, blindheid, de dood. De meest algemene term die daarvoor vaak wordt gebruikt is ‘de dwaling’, in de betekenis van ‘verdwaald zijn’.

Daarbij past het volgende verhaal, het Lied van de Parel.
Het verhaal vertelt over een koningszoon die door zijn ouders naar een ver land gestuurd wordt. De koningszoon krijgt de opdracht in het verre land een parel te zoeken. Als hij in dat land aangekomen is, vergeet hij echter zijn opdracht. Hij neemt de zeden van het vreemde land aan en wordt zo een ‘zoon van het land’. Daardoor vergeet hij ook wie hij van oorsprong is, waar hij vandaan kwam en wat zijn opdracht was. Maar dan komt er een boodschapper van zijn ouders. Die herinnert hem aan zijn afkomst. Nu weet hij weer wie hij is en hij herinnert zich ook zijn opdracht. Hij slaagt erin de parel te vinden en hij keert terug naar zijn geboorteland en wordt daar koning. Het Lied van de Parel verbeeldt de staat van de mens die verdwaald is geraakt in een vreemde werkelijkheid, zichzelf vergeten is en vervolgens door een boodschapper namens zijn ouders weer aan zijn ware aard herinnerd wordt en zo leert zichzelf en zijn bestemming te hervinden. In de gnostische teksten is Jezus die boodschapper.


UNQUOTE BRAM MOERLAND

DNA-FREQUENTIES ALS BOODSCHAPPERS
Niet alleen zijn er enkele frequentie namen die overeen blijken te komen en daar hun oorsprong vonden (zoals het Al), maar juist dat zoeken naar ons innerlijk weten, het ontdekken en laten ontwaken van opgeslagen kennis, het herinneren van ons Christusbewustzijn, dat is waar het over gaat. Ik heb dit stuk over gnosis pas vorig jaar ontdekt en toen vielen voor mij de puzzelstukjes op de spreekwoordelijke plek. We (in dit geval de katharen) hebben het kennelijk toen al ondervonden hoe het is om volledig in overgave te leven door te hebben geweten dat het essentieel is om op zoek te gaan naar een manier om onze zielskennis te laten ontwaken zodat we onze talenten en vermogens tot bloei kunnen laten komen. Daar mogen we anno 2022 nog steeds van leren, want dat verhaal wordt nooit oud. 

De remedies zijn opgehaald op die plekken waar ruim 1300 jaar deze overtuiging is geleefd. Die energie hangt daar nog steeds, het zit in de grond en in de muren van de chateaus en burchten die nog overeind staan.  Dat is wat De Nieuwe Aarde frequenties vertegenwoordigen. Het zijn boodschappers om ons te herinneren wie we in werkelijkheid zijn en waar we vandaan komen. Die eeuwenoude maar altijd dynamische cyclus heb ik vast mogen leggen in 2008.  Een evolutieproces verandert in de basis niet veel.  En daarbij; de mens is nou eenmaal altijd al op zoek geweest naar herkomst of nieuwsgierig naar zijn afkomst. Maar dit gaat dieper. Dit gaat over de balans terug vinden. Op alle niveaus. Zodat ook jij je innerlijke stem weer kan horen en je kan gaan herinneren wat jouw zielsbestemming is. 

Ik hoop, nu je iets meer hebt kunnen lezen over gnosis en gnostiek in combinatie met DNA-frequenties, je iets begint begint te begrijpen waarom ik juist in Zuid Frankrijk en Egypte moest om zijn de energie behorende bij het evolutieproces van de mens te kunnen ontmoeten om het daarna te kunnen ophalen in water.

DE KRACHT VAN WATER
De frequenties en hun energie zijn waarneembaar op krachtplekken waar de katharen geleefd hebben. Die energie is beschikbaar gemaakt via de edelsteen in de grond in combinatie met de leylijnen van de aarde. Zodoende heb ik ze in 2008 op kunnen halen als energie remedies. We weten dat water trilling overneemt, zoals ooit aangetoond door Masaru Emoto. Ik heb de energie opgehaald (in bronwaterflessen) vanuit de grond en de energie van de plek ‘gevangen’ in water. Door dit te doen op de betreffende krachtplekken op gezette tijden (toen heersende sterrenconstellaties en planeet standen waren ook van invloed), werd het ophalen van de frequenties een samenspel van krachten uit het universum in combinatie met de energie van de aarde en gedragen door het edelsteen in de grond. Door een combinatie van al deze frequenties bij elkaar en de geschiedenis en betekenis van de plekken meegenomen, werd het een zeer bijzondere en tegelijkertijd, nederige ervaring. 

REMEDIES GEBOREN
Uiteindelijk bleef ik achter met een ongelofelijk krachtig instrument: De Nieuwe Aarde frequenties remedies. Inmiddels verkrijgbaar als voedingssupplement. Op een later tijdstip (21-12-21) heb ik edelsteenfrequenties toegevoegd aan de moedertinctuur. Dit zorgt voor een betere bedding en opname van de energie omdat edelsteen de trilling van de krachtplek omsluit. Omdat er in Zuid Frankrijk al edelsteen in de grond zit, zorgt de toevoeging van de een zorgvuldig uitgezochte aanvullende steensoort, voor een nieuwe manier van ontsluiting en omsluiting.  Het maakt de trillingen los en laat de energie beter samenwerken met die van hun ontvanger. Dat maakt deze remedies uniek. Zo heeft iedere remedie zijn eigen frequentie gekregen. Het geluid dat er vanaf komt is voor alle dertien remedies totaal verschillend en de toon is voor sommige mensen hoorbaar.

OVERGAVE
Eén frequentie, Overgave openbaarde zich pas veel later (2021). Niet in Frankrijk, maar in Egypte. Hierdoor speelt de energie van Atlantis ook een rol binnen het geheel. De op en neergang van een collectief ooit zo machtig en prachtig, waar volgens de legende nog maar zo weinig van over bleef. In dit verhaal wordt er gesproken over mensen die naar Egypte zijn gevlucht, terwijl een ander deel naar Zuid Amerika is gegaan. De Egyptenaren hebben er in ieder geval over geschreven op hun tempelmuren. Daaruit blijkt dat er een eerste nederzetting aldaar is gesticht volgens dat gedachtegoed.
De werking van een collectief wordt in ieder geval aan de kaak gesteld met deze frequentie van overgave zoals ik hem heb opgehaald in de tempels van Horus en Hathor. Zoals dat toen ook gegaan is in Atlantis. Kom met de frequentie in contact en het is meteen voelbaar wat er nodig is om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Vanuit liefde weliswaar, maar sterk genoeg om te laten voelen wat alvast niet meer de bedoeling is.  Bijzonder nodig deze heling op collectief niveau binnen de tijdspanne waarin we leven.

WE MOGEN NU ECHT GAAN SAMEN – WERKEN
Ik begreep in eerste instantie niet waarom er twee remedies geboren werden die beiden collectiviteit behelzen. Maar nu is dat anders voor mij. Want wanneer we eerlijk om ons heen, dan kijken kunnen we niet anders dan concluderen dat het vandaag de dag steeds lastiger blijkt om te functioneren binnen een collectief. We lijken nog maar nauwelijks te kunnen samenwerken zonder te wantrouwen of ageren. Meningen uiten, daar zijn we goed in geworden. Het liefste anoniem, zonder rekening te houden met de consequenties. Onder het mom van vrije meningsuiting worden de meest verschrikkelijke dingen gezegd en gedaan. Maar echt constructieve acties die op lange termijn doorwerken, daar ontbreekt het nogal eens aan. 

Ook op regeringsniveau zien we dat gebeuren. Zelf op wereld niveau zien we dit ontstaan. Een regeringstermijn van 4 jaar is ‘makkelijk’ . Een programma schrijven dat scoort, zieltjes winnen. Maar wat gebeurt er daarna? Misschien is dat de reden waarom het klimaat alvast nog steeds niet ‘afgetikt’ is als zijnde werken aan een constructieve oplossing? Er komt altijd iets tussen binnen die vier jaar en de voorgenomen plannen waarmee we kiezers te werven met campagnes die bol staan van de natuurlijke oplossingen kunnen we op ons buik schrijven. Dat blijft op z’n zachts gezegd vreemd. We kunnen op wereldniveau zo goed samenwerken (pandemie die corona heet met een WHO die als goed werkend collectief fungeerde) maar dit kunnen we niet waarmaken. Binnen die vier jaar komt een klimaat oplossing die eerst werd gepresenteerd door de dagelijkse beslommeringen niet meer aan bod en laten we dat en andere essentiële dingen voor het gemak liggen. We dachten toch niet dat de verschrikkelijke dictators die we kennen vanuit de geschiedenis en uit het nu geen lange termijn via hebben? Ondertussen moet de rest van de wereld nog even vergaderen. We staan erbij en we kijken ernaar.

Deze problematiek mag zo langzamerhand gezien en en erkend worden en daar moet snel verandering in komen als we de aarde en ons zelf, als homo sapiens, nog een tijdje een reële kans willen geven. Collectief bereik je uiteindelijk zoveel meer dan alleen. Het zit in ons menselijke DNA om te functioneren in groepen, Om niet de hele tijd alleen te opereren. Samen werken, samen dragen, samen zorgen. De lasten verdelen. Samen weet je uiteindelijk meer, doe je meer en kan je meer. Daarom hoog tijd om het niet meer af te laten hangen van de autonome leiders van deze wereld en zelf het heft in handen te nemen. Minder korte termijn en meer lange termijn denken.

Voor mijn gevoel zijn we met z’n allen op het toppunt van onze beschaving aanbeland en kan het niet anders dan afbrokkelen om daarna weer tevoorschijn te komen als een eenheid. Maar daar kunnen we nu al mee beginnen. Met behulp van DNA frequenties. 

HET COLLECTIEF VERSUS OVERGAVE
De remedie en frequentie van het Collectief gaat over het verkeren in groepen, kuddegedrag, het durven losmaken uit een club die niet bij je past. Ook kan de frequentie ingezet worden om een lichtje te maken en de mensen aantrekken die bij jou horen. Herkenning is zo fijn! Jouw talent herontdekken en dat dat gezien, herkent en erkent wordt. Zo werkt het dan andersom ook. Zodat je samen iets moois kan neerzetten. Ook filtert het de energie die niet passend is bij jou of bij de groep. Balans is alles. 

De remedie en frequentie van Overgave heeft te maken met het zoeken naar saamhorigheid en het nemen van actie op bredere schaal. De energie verbindt en maakt zichtbaar op een niveau die ‘boven dingen uit stijgt’. Overgave biedt een helikopter view die nodig is om te zien wat er gebeurt om daarop actie te nemen en connectie te maken. De energie helpt om eerst jezelf een liefdevol duwtje te geven in de juiste richting waardoor je je opnieuw kunt verbinden. Voelen wat er nodig is en wat er nog geheeld mag worden voordat je anderen kan helpen, dus voordat je het contact met je omgeving maakt.
De frequentie laat je doorkrijgen en zien wat er nodig is om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Wat er moet gebeuren binnen een proces. Dit kunnen beschouwen en aanschouwen. Niet met de botte bijl, maar vanuit liefde. Maar eerst zelf op de rit, daarna kun je ondersteuning bieden. Daar is dan ruimte voor.

RESUMÉ
Deze dertien Nieuwe Aarde energieën stimuleren ons om, in eerste instantie, ons zelf te helen zodat we ons kunnen losmaken van frequenties die ons laag in energie houden, waardoor het leven zwaar en trekkerig wordt. Na integratie worden we opgeroepen om te ontdekken waarvoor we hier gekomen zijn. Om daarna eerst op kleine schaal te starten met samenwerkingen die vanuit een juiste intentie wordt neergezet en als vanzelf een rimpeleffect teweeg zullen brengen en groter zullen groeien (het Collectief) om het vervolgens uit te breiden op grote schaal (Overgave).

Collectieven mogen weer begonnen worden om te helen, beter te maken, elkaar te helpen en te ondersteunen. Vanuit eigen kracht en talent en bovenal vanuit gelijkwaardigheid.

De wereld verbeteren begint uiteindelijk toch echt eerst bij jezelf. 

De website www.dnafrequenties.com staat vol met achtergrond informatie mocht je nog meer willen weten.

Hanneke Hoppenbrouwer

Hanneke Hoppenbrouwer is energetisch therapeut, coach, trainer en alchemist. Ze is oprichter van De Nieuwe Aarde-frequenties (2008). Hanneke voert praktijk aan huis en in Udenhout bij Spiritual Garden. Ze geeft regelmatig trainingen en workshops en ze is constant bezig met het ontwikkelen van bijzondere creaties zoals remedies en aurasprays i.c.m. sterrenconstellaties, planeetstanden, edelstenen en etherische olien. Het spotten van (individueel) talent en kracht en dit overbrengen op een cliënt of een groep, vindt zij één van de mooiste dingen die er is. Holistisch en compleet betekent in balans; in je kracht.