Tegen het licht: De Nieuwe Aarde-frequenties remedies

ACHTERGROND De Nieuwe Aarde-frequenties REMEDIES
De afgelopen 13 jaar is het voor mij steeds duidelijker geworden, dat het gedachtegoed en geloof van de Katharen (een volk dat leefde van 200-1400 n.C. in Zuid Frankrijk) overeenkomsten vertoond met de kernboodschappen en kwaliteiten van DNA-frequenties. Dit volk geloofde in God maar niet op de manier zoals die paste bij de overtuigingen van de kerk en het christendom. Onder andere was dat de reden dat ze systematisch zijn uitgemoord door de Spaanse inquisitie, vermoedelijk in opdracht van de paus. De Katharen hebben zich op meerdere plekken als collectief overgegeven aan hun lot. Ze waren ervan overtuigd waren dat ze zouden terugkeren door hun rotsvaste vertrouwen en geloof in reïncarnatie. Het leven eindigde niet daar op die plek in Zuid-Frankrijk.

De overtuigingen van de Katharen lijkt overeen te komen met het evangelie van Thomas. De geschriften waarop dit evangelie staat beschreven zijn gevonden in de Egyptische woestijn bij Nag Hammadi in 1945. Deze rollen beschrijven een andere manier van kijken naar God en de boodschappen van Jezus. Een leer en manier die Gnosis (innerlijk weten) en Gnostiek (kennis) wordt genoemd. Bram Moerland schreef er verschillende boeken over (zoals Gnosis en Gnostiek; de bevrijding van de liefde). Het kopje hieronder is dan ook geciteerd, aangezien zijn manier van duiden zoveel meer omvat dan mijn vertaling ervan.

GNOSIS EN GNOSTIEK

QUOTE BRAM MOERLAND
De gnostiek is een vroegchristelijke stroming uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Kernthema van de gnostiek is dat de mens vergeten is wie hij in werkelijkheid is. Jezus is in de gnostische teksten een boodschapper die de mens oproept zichzelf te herinneren: “Sta op en herinner jezelf”.
Gnosis is het Griekse woord voor kennis, en betekent hier kennis van je ware zelf. Omdat je als mens met je ware zelf deel bent van de ware werkelijkheid, is kennis van je ware zelf tegelijkertijd ook kennis is van de ware werkelijkheid. Gnosis als zelfkennis is kennis van ‘het Al’. Wie zichzelf kent, kent het Al.

Als een opzienbarende ontdekking als resultaat van de teruggevonden Nag Hammadi-geschriften geldt de verwantschap van de gnostiek met de katharen uit de twaalfde en dertiende eeuw. Ook die werden steeds voorgesteld als een ketterij binnen het christendom, en als een incidentele, geïsoleerde gebeurtenis in Zuid-Frankrijk. Nu is duidelijk geworden dat er een onderbroken continuïteit moet zijn geweest tussen de katharen en de gnostici uit de eerste eeuwen.
In 1321 werd de laatste kathaar verbrand. Daarmee was de gnostiek als spirituele traditie uit de geschiedenis verwijderd. Maar in onze tijd geniet de gnostiek opnieuw grote belangstelling. Uit de vondst bij Nag Hammadi blijkt ook een grote verwantschap van de christelijke gnostiek met de zogenaamde hermetische gnosis. Daarin is niet Jezus de hoofdpersoon, maar Hermes Tresmegistos. Dat maakt duidelijk dat de gnosis als gedachtegoed in de oudheid niet alleen maar christelijk was, maar ook voorkwam ‘onder de heidenen’. Als we in deze tijd de gnostiek bestuderen, zoals die ons is overgeleverd in de teksten die werden gevonden bij Nag Hammadi, kunnen we die proberen te verstaan binnen het grotere kader van de klassieke oudheid, dus als verwant met de heidense gnosis. De ‘heidense’ gnosis is een vorm van filosofische spiritualiteit. waarin geestelijke vrijheid en persoonlijke ontplooiing een grote rol spelen. En niets belet ons die oude spiritualiteit te vertalen in hedendaagse beelden.

GNOSIS EN DWALING
Mensen kunnen vergeten wie ze zelf in werkelijkheid zijn. De onverloste mens is ‘zichzelf kwijt’. Het gevolg daarvan is dat zo iemand het contact met zijn innerlijk weten, de gnosis, verliest. Wie zichzelf kwijt is, leeft als een slaaf van onpersoonlijke machten. Deze staat van vervreemding van het ware zelf wordt in de gnostische teksten met velerlei verschillende termen beschreven, zoals slavernij, vergetelheid, slaap, dronkenschap, blindheid, de dood. De meest algemene term die daarvoor vaak wordt gebruikt is ‘de dwaling’, in de betekenis van ‘verdwaald zijn’.

Daarbij past het volgende verhaal, het Lied van de Parel.
Het verhaal vertelt over een koningszoon die door zijn ouders naar een ver land gestuurd wordt. De koningszoon krijgt de opdracht in het verre land een parel te zoeken. Als hij in dat land aangekomen is, vergeet hij echter zijn opdracht. Hij neemt de zeden van het vreemde land aan en wordt zo een ‘zoon van het land’. Daardoor vergeet hij ook wie hij van oorsprong is, waar hij vandaan kwam en wat zijn opdracht was. Maar dan komt er een boodschapper van zijn ouders. Die herinnert hem aan zijn afkomst. Nu weet hij weer wie hij is en hij herinnert zich ook zijn opdracht. Hij slaagt erin de parel te vinden en hij keert terug naar zijn geboorteland en wordt daar koning. Het Lied van de Parel verbeeldt de staat van de mens die verdwaald is geraakt in een vreemde werkelijkheid, zichzelf vergeten is en vervolgens door een boodschapper namens zijn ouders weer aan zijn ware aard herinnerd wordt en zo leert zichzelf en zijn bestemming te hervinden. In de gnostische teksten is Jezus die boodschapper.
UNQUOTE BRAM MOERLAND

DNA-FREQUENTIES ALS BOODSCHAPPERS
Niet alleen zijn er enkele frequentie namen die overeen blijken te komen en daar hun oorsprong vonden (zoals het Al), maar juist dat zoeken naar ons innerlijk weten, het ontdekken en laten ontwaken van opgeslagen kennis, het herinneren van ons Christusbewustzijn, dat dat is waar het over gaat. Ik heb dit stuk over gnosis pas een aantal jaar geleden ontdekt en toen vielen voor mij de puzzelstukjes op de spreekwoordelijke plek. We (de Katharen) hebben het kennelijk toen al ondervonden hoe het is om volledig in overgave te leven door te hebben geweten dat het essentieel is om op zoek te gaan naar een manier om zielskennis te laten ontwaken zodat we onze talenten en vermogens tot bloei kunnen laten komen. Daar mogen we nu nog steeds van leren, want dat verhaal wordt nooit oud. 

De remedies zijn opgehaald op die plekken waar ruim 1400 jaar deze overtuiging is geleefd. Die energie en frequenties zijn daar nog steeds. Het is omsloten in de grond en in de muren van de chateaus en burchten die nog overeind staan.  Dat is wat De Nieuwe Aarde-frequenties vertegenwoordigen. Het zijn boodschappers die ons te herinneren wie we in werkelijkheid zijn en waar we vandaan komen. Die eeuwenoude, maar nog altijd dynamische cyclus, heb ik vast mogen leggen in 2008.  Een evolutieproces verandert in de basis niet veel.  En daarbij; de mens is altijd al op zoek geweest naar herkomst of afkomst. Maar dit gaat nog dieper. Dit gaat over de balans terug vinden. Op alle niveaus. Zodat ook jij je innerlijke stem weer kunt horen en je kan gaan herinneren wat jouw zielsbestemming is. 

Ik hoop, nu je iets meer hebt kunnen lezen over gnosis en gnostiek in combinatie met DNA-frequenties, begint te begrijpen waarom ik juist in Zuid-Frankrijk en Egypte moest om zijn de energie behorende bij het evolutieproces van de mens te ontmoeten, om het daarna te kunnen ophalen in water.

DE KRACHT VAN WATER
De frequenties en hun energie zijn waarneembaar op krachtplekken waar de Katharen geleefd hebben. Die energie is beschikbaar gemaakt via het edelsteen in de grond in combinatie met de leylijnen van de aarde. Zodoende heb ik de frequenties in 2008 op kunnen halen als energie remedies. We weten dat water trilling overneemt, zoals ooit aangetoond door Masaru Emoto. Ik heb de energie opgehaald (in bronwaterflessen) vanuit de grond en zo de energie van de plek ‘gevangen’ in water. Door dit te doen op de betreffende krachtplekken, op gezette tijden (toen heersende sterrenconstellaties en planeet standen waren ook van invloed), werd het ophalen van de frequenties een samenspel van krachten uit het universum in combinatie met de energie van de aarde, gedragen door het edelsteen in de grond. Door een combinatie van al deze frequenties bij elkaar met daarin de geschiedenis en betekenis van de plekken, maakte het een zeer bijzondere en tegelijkertijd, nederige ervaring. 

REMEDIES GEBOREN
Uiteindelijk bleef ik achter met een ongelofelijk krachtig instrument: De Nieuwe Aarde frequenties remedies. Inmiddels verkrijgbaar als voedingssupplement. Op een later tijdstip (21-12-21) heb ik edelsteenfrequenties toegevoegd aan de moedertinctuur. Dit zorgt voor een betere bedding en opname van de energie omdat edelsteen de trilling van de krachtplek omsluit. Omdat er in Zuid Frankrijk edelsteen in de grond zit, zorgt de toevoeging van een zorgvuldig uitgezochte aanvullende steensoort, voor een nieuwe manier van ontsluiting en omsluiting.  Het maakt de trillingen los en laat de energie beter samenwerken met die van hun ontvanger. Dat maakt deze remedies uniek. Zo heeft iedere remedie zijn eigen frequentie gekregen. Het geluid (Hz frequentie) dat er vanaf komt, is voor alle dertien remedies verschillend en de toon is voor sommige mensen hoorbaar.

RESUMÉ
Deze dertien Nieuwe Aarde energieën stimuleren onszelf te helen zodat we ons kunnen losmaken van frequenties die ons laag in energie houden, waardoor het leven zwaar en trekkerig wordt. Na integratie worden we opgeroepen te ontdekken waarvoor we hier gekomen zijn. Om daarna eerst op kleine schaal te starten met samenwerkingen die vanuit een juiste intentie worden neergezet en als vanzelf een rimpeleffect teweeg zullen brengen en groter groeien (het Collectief), om deze samenwerkingen vervolgens uit te breiden op grotere schaal (Overgave). Doe je mee?

Collectieven mogen weer begonnen worden om te helen, beter te maken, elkaar te helpen en te ondersteunen. Vanuit eigen kracht en talent en bovenal vanuit gelijkwaardigheid. De wereld verbeteren begint uiteindelijk toch echt eerst bij jezelf. 

In de volgende “Tegen het Licht”: Overgave versus het Collectief

Bovenstaande tekst is samengesteld uit passages van mijn nieuwe boek en kaartendeck.
Hier lees je meer.

Hanneke Hoppenbrouwer

Hanneke Hoppenbrouwer is energetisch therapeut, coach, trainer en alchemist. Ze is oprichter van De Nieuwe Aarde-frequenties (2007). Hanneke voert praktijk aan huis, online en op locatie. Ze geeft regelmatig trainingen en workshops en ze is constant bezig met het ontwikkelen van bijzondere creaties zoals remedies en aurasprays i.c.m. sterrenconstellaties, planeetstanden en etherische oliën. Het spotten van (individueel) talent en kracht en dit overbrengen op een cliënt of een groep, vindt zij één van de mooiste dingen die er is. Haar motto komt voort vanuit haar holistische aanpak waarbij DNA-frequenties altijd een prominente rol innemen. In balans = In je kracht