het maken van de remedie/creation of the remedy

For English, scroll down

Onderstaande teksten zijn een kopie van de posts die ik heb gemaakt voor Instagram en Facebook. Daar kun je nog veel meer informatie vinden als je dat leuk vindt. Ik had geen goede WIFI in Egypte, vandaar dat ik niet eerder heb kunnen berichten via de website zelf.

Deel 1

Toen ik eind 2019 het boek ‘Van Egypte naar Atlantis’ van @marjo.smit85 ontving met de boodschap: Ik heb dit voor je meegebracht, ik denk dat je dit moet lezen, ontdekte ik zojuist dat het middel Overgave (Overgave) bedorven was. Ik heb Overgave als eerste gemaakt in Frankrijk, net als de rest van de frequenties, alleen deze later dan de rest; terug in 2011. Om te zien dat het bedorven was, was een hele schok. Egypte kwam vanaf dat moment terug in mijn dromen en ik realiseerde me dat dit de plek was om de nieuwe versie te creëren en de cyclus van 12 te voltooien. Het boek dat ik van mijn goede vriendin kreeg, bevestigde dit. Nu, enkele jaren later, las ik niet alleen het boek van Wim Zit man, ik las ook alle boeken van Bram Moerland en zijn visie op de Katharen, Gnosis en Gnostiek. Ik wilde begrijpen hoe de Katharen in verband staan met Egypte. Hij beschrijft hoe de oude rollen en schriftteksten die in 1945 in Nag Hammadi (Egypte) zijn gevonden, ons onder andere het verhaal vertellen van Thomas die een van de apostelen van Jezus was. Zijn versie van de gebeurtenissen is bijzonder verhelderend te noemen. Alles bij elkaar hielp het me om de puntjes van wat ik in 2008 had gecreëerd beter met elkaar te verbinden. Over het Kathaarse gedeelte later meer. Terug naar Egypte nu. Volgens bovengenoemd boek van W.Z. bevindt zich in de tempel van Horus in Edfu de Wall of Records. Hier wordt het verhaal verteld over hoe de oude Egyptenaren afstammelingen zijn van Atlantis . Het verhaal van het begin en het einde van deze beschaving, en voor mij alles te maken met deze 13e frequentie Overgave. Om deze reden heb ik de remedie onder andere in de tempel van Horus opgehaald, in de kamer waar de Wall of Records zich bevindt. De energie ging verder dan wat ik tot nu toe ooit heb meegemaakt en gevoeld. Morgen een volle 🌝 en de maan zal ook 🌚 zijn. Tijd om deze mooie remedie af te ronden.

Deel 2

Om de remedie te voltooien werd de tweede energie opgehaald bij de tempel van Hathor. Godin Hathor, vaak afgebeeld als een vrouw die borstvoeding geeft en er half koe (oren), half mens uitziet, symboliseert vruchtbaarheid, vrouwelijkheid, creativiteit, dans, muziek, liefde en geboorte. Daarnaast werd Hathor gezien als de moeder van alle Moeders, niet alleen van moeder aarde en de natuur, maar ook van de hemelgod Horus en zonnegod Ra. Hathor’s relatie met Horus gaf een genezend aspect aan haar karakter, want zij zou Horus’ ontbrekende oog of ogen hebben hersteld nadat Set hem had aangevallen. Hathor was ook verbonden met de godin Isis (moeder van Horus en met Osiris als vader), en met de energie van Isis werden genezingsrituelen uitgevoerd door Hathor-priesteressen in deze tempel.
Vruchtbaarheid en vrouwelijkheid gaan hand in hand met de cyclus van de volle maan. Er is zelfs een trap met 14 treden te vinden in deze tempel die de tijd symboliseert om volle maan te bereiken. 14 treden omhoog en op het hoogtepunt is het volle maan en dan weer 14 treden naar beneden.
Om deze reden, met een volle maan en eclips gisteren op de 19e, wist ik onmiddellijk dat deze tempel de plek was om de cyclus van de remedies te voltooien en frequentie nummer 13 te vinden. De relatie met Horus had ik me vooraf nooit gerealiseerd en na dit gelezen te hebben viel ik van mijn stoel van opwinding. Het creëren van de remedie en het ophalen van de energie in twee verschillende tempels was ineens allemaal zo logisch.
Hoewel de originele treden in de tempel er nog steeds zijn konden we er niet bij. De trap liep buitenom, in de felle zon en voelde daardoor niet kloppend. Echter, een foto van het plafond van de tempel maakte het allemaal zichtbaar zonder de daadwerkelijke trap nodig te hebben. Tel de treden en de volle maan is daar compleet met het oog van Horus. Hier eindigde de cyclus en de mijne ook. De Nieuwe Aarde frequenties zijn voltooid. De volle maan in Stier gisteren droeg o.a. deze boodschap met zich mee: je zult eindelijk iets voltooien dat lang geleden begonnen is. En dat is gebeurd… Dankbaar! 🥰🙏🏻

het maken van de remedie/creation of the remedy 1
Hathor temple, back, Cleopatra’s wall

Remedy creation part 1 and 2: background, where and why.

Part 1

When I received the book ‘Van Egypte naar Atlantis’ van @marjo.smit85, end of 2019 with the message: I brought this for you, I think you should read this, I just discovered that the remedy Surrender (Overgave) was spoiled. I created Surrender first in France, like the rest of the frequencies, only this one later than the rest; back in 2011. To see that it went bad was quite a shock. Egypt was getting back into my dreams from that point onwards and I realised that this was the place to be to create the new version boasting with energies to complete the cycle of 12. The book I got from my dear friend confirmed it. Now, several years later, I not only read Wim Zit man’s book, I also read all books from Bram Moerland and his vision on the Cathars, Gnosis and Gnosticism. I wanted to grasp the notion on how the Cathars are related to Egypt. He describes how the ancient rolls and scribes found in Nag Hammadi (Egypt) in 1945 are telling us the story, amongst other things, from Thomas being one of the apostles of Jesus. His version of events is quite enlightening! All together, it helped me to connect the dots of what I had created back in 2008 even better. More about the Cathar part of it later on. Back to Egypt now. According to the above-mentioned book from W.Z., the temple of Horus in Edfu contains the Wall of Records. Here the story is told how ancient Egyptians are descendants from Atlantis; the story of the beginning and the end of civilisation, and for me all to do with this 13th frequency Surrender. For this reason I created the remedy in the temple of Horus right in the chamber containing the Wall of Records. The energy was beyond what I ever experienced so far. Tomorrow a full 🌝 and the moon will also be 🌚. Time to complete this beautiful remedy. Stay tuned on where and why. 🤩

Part 2

To complete the remedy the second energy was retrieved at the temple of Hathor. Goddess Hathor, often depicted as a woman breastfeeding looking half cow (ears), half human, symbolises fertility, womanhood, creativity, dance, music, love and birth. Besides that, Hathor was seen as the mother of all Mother’s, not only to mother earth and nature but also of sky god Horus and sun god Ra. Hathor’s relationship with Horus gave a healing aspect to her character, as she was said to have restored Horus’s missing eye or eyes after Set attacked him. Hathor was also connected with goddess Isis (mother of Horus and his father being Osiris), and with Isis’s energy, healing rituals were performed by Hathor priestesses from this temple. Fertility and womanhood go hand in hand with the full moon cycle. There is even a 14 step staircase in the temple symbolising the time to reach full moon. 13 steps up and on the 14th step it is full and then 13 steps down again. For this reason, with a full moon and eclipse yesterday on the 19th, I knew immediately that this temple was the place to be to complete the cycle of the remedies and retrieve frequency number 13. I never realized the close relation to Horus beforehand and after reading this I fell of my chair from excitement. 🤩 Creating the remedy and retrieving the energy at two different temples was all so logical. Even though the original steps in the temple are still there we could not reach them. However, a pic from the temple ceiling made it all come true. Count the steps and the full moon is there complete with the eye of Horus. Here the cycle ends so does mine. The New Earth frequencies (De Nieuwe Aarde frequenties) are completed. Yesterday’s Taurus full moon carried amongst other things this message: you will finally complete something that started a long time ago. And it did.. Grateful! 🥰🙏🏻

For Dutch, scroll up

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

nl_NLDutch