DNA frequencies remedies created how?

HOW AND WHERE ARE THE FREQUENCIES and REMEDIES COLLECTED.

For English, scroll down

De laatste tijd krijg ik steeds vaker de vraag hoe ik de remedies heb opgehaald en waarom op die plekken.

ACHTERGROND DNA FREQUENTIES REMEDIES

De afgelopen 13 jaar is het voor mij steeds duidelijker geworden, dat het gedachtegoed en geloof van de Katharen (een volk dat leefde van 200-1300 n.C. in Zuid Frankrijk) overeenkomsten vertoond met de kernboodschappen en kwaliteiten van DNA-frequenties. Dit volk geloofde in God maar niet op de manier die paste bij de overtuigingen van de kerk en het christendom. Onder andere was dat de reden dat ze systematisch zijn uitgemoord door de Spaanse inquisitie, vermoedelijk in opdracht van de paus. De katharen hebben zich op meerdere plekken als collectief overgegeven aan hun lot. Ze waren ervan overtuigd waren dat ze zouden terugkeren door hun rotsvaste vertrouwen en geloof in reïncarnatie. Het leven eindigde niet daar.
De overtuigingen van de katharen lijkt overeen te komen met het evangelie van Thomas. De geschriften waarop dit evangelie staat beschreven zijn gevonden in de Egyptische woestijn bij Nag Hammadi in 1945, en beschrijft een andere manier van kijken naar God en de boodschappen van Jezus. Een leer en manier van kijken die gnosis (innerlijk weten) en gnostiek (kennis) wordt genoemd. Bram Moerland schreef er verschillende boeken over (zoals Gnosis en Gnostiek; de bevrijding van de liefde) en het kopje hieronder is dan ook geciteerd, aangezien zijn manier van duiden zoveel meer omvat dan mijn vertaling ervan. In de tweede alinea vind je een link naar de betreffende website mocht je meer informatie willen over dit onderwerp. 

GNOSIS EN GNOSTIEK

QUOTE BRAM MOERLAND
De gnostiek is een vroegchristelijke stroming uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Kernthema van de gnostiek is dat de mens vergeten is wie hij in werkelijkheid is. Jezus is in de gnostische teksten een boodschapper die de mens oproept zichzelf te herinneren: “Sta op en herinner jezelf”.
Gnosis is het Griekse woord voor kennis, en betekent hier kennis van je ware zelf. Omdat je als mens met je ware zelf deel bent van de ware werkelijkheid, is kennis van je ware zelf tegelijkertijd ook kennis is van de ware werkelijkheid. Gnosis als zelfkennis is kennis van ‘het Al’. Wie zichzelf kent, kent het Al.

Als een opzienbarende ontdekking als resultaat van de teruggevonden Nag Hammadi-geschriften geldt de verwantschap van de gnostiek met de katharen uit de twaalfde en dertiende eeuw. Ook die werden steeds voorgesteld als een ketterij binnen het christendom, en als een incidentele, geïsoleerde gebeurtenis in Zuid-Frankrijk. Nu is duidelijk geworden dat er een onderbroken continuïteit moet zijn geweest tussen de katharen en de gnostici uit de eerste eeuwen.
In 1321 werd de laatste kathaar verbrand. Daarmee was de gnostiek als spirituele traditie uit de geschiedenis verwijderd. Maar in onze tijd geniet de gnostiek opnieuw grote belangstelling. Uit de vondst bij Nag Hammadi blijkt ook een grote verwantschap van de christelijke gnostiek met de zogenaamde hermetische gnosis. Daarin is niet Jezus de hoofdpersoon, maar Hermes Tresmegistos. Dat maakt duidelijk dat de gnosis als gedachtegoed in de oudheid niet alleen maar christelijk was, maar ook voorkwam ‘onder de heidenen’. Als we in deze tijd de gnostiek bestuderen, zoals die ons is overgeleverd in de teksten die werden gevonden bij Nag Hammadi, kunnen we die proberen te verstaan binnen het grotere kader van de klassieke oudheid, dus als verwant met de heidense gnosis. De ‘heidense’ gnosis is een vorm van filosofische spiritualiteit. waarin geestelijke vrijheid en persoonlijke ontplooiing een grote rol spelen. En niets belet ons die oude spiritualiteit te vertalen in hedendaagse beelden.

GNOSIS EN DWALING
Mensen kunnen vergeten wie ze zelf in werkelijkheid zijn. De onverloste mens is ‘zichzelf kwijt’. Het gevolg daarvan is dat zo iemand het contact met zijn innerlijk weten, de gnosis, verliest. Wie zichzelf kwijt is, leeft als een slaaf van onpersoonlijke machten. Deze staat van vervreemding van het ware zelf wordt in de gnostische teksten met velerlei verschillende termen beschreven, zoals slavernij, vergetelheid, slaap, dronkenschap, blindheid, de dood. De meest algemene term die daarvoor vaak wordt gebruikt is ‘de dwaling’, in de betekenis van ‘verdwaald zijn’.

Daarbij past het volgende verhaal, het Lied van de Parel.
Het verhaal vertelt over een koningszoon die door zijn ouders naar een ver land gestuurd wordt. De koningszoon krijgt de opdracht in het verre land een parel te zoeken. Als hij in dat land aangekomen is, vergeet hij echter zijn opdracht. Hij neemt de zeden van het vreemde land aan en wordt zo een ‘zoon van het land’. Daardoor vergeet hij ook wie hij van oorsprong is, waar hij vandaan kwam en wat zijn opdracht was. Maar dan komt er een boodschapper van zijn ouders. Die herinnert hem aan zijn afkomst. Nu weet hij weer wie hij is en hij herinnert zich ook zijn opdracht. Hij slaagt erin de parel te vinden en hij keert terug naar zijn geboorteland en wordt daar koning. Het Lied van de Parel verbeeldt de staat van de mens die verdwaald is geraakt in een vreemde werkelijkheid, zichzelf vergeten is en vervolgens door een boodschapper namens zijn ouders weer aan zijn ware aard herinnerd wordt en zo leert zichzelf en zijn bestemming te hervinden. In de gnostische teksten is Jezus die boodschapper.
UNQUOTE BRAM MOERLAND

DNA-FREQUENTIES ALS BOODSCHAPPERS

Niet alleen zijn er enkele frequentie namen die overeen blijken te komen en daar hun oorsprong vonden (zoals het Al), maar juist dat zoeken naar ons innerlijk weten, het ontdekken en laten ontwaken van opgeslagen kennis, het herinneren van ons Christus bewustzijn. Dat is waar het over gaat besefte ik me. Ik heb dit stuk over gnosis pas vorig jaar ontdekt en toen vielen voor mij de puzzelstukjes op de spreekwoordelijke plek. We (in dit geval de katharen) hebben het kennelijk toen al ondervonden hoe het is om volledig in overgave te leven door te hebben weten dat het essentieel is om op zoek te gaan naar een manier om onze zielskennis te laten ontwaken zodat we onze talenten en vermogens tot bloei kunnen laten komen. Daar mogen we anno 2022 nog steeds van leren, want dat verhaal wordt nooit oud. 

De remedies zijn opgehaald op die plekken waar ruim 1300 jaar deze overtuiging werd geleefd. Die energie hangt daar nog, het zit in de grond en in de muren van de chateaus en burchten die nog overeind staan.   Dat is wat De Nieuwe Aarde frequenties zijn en vertegenwoordigen. De boodschappers om ons te herinneren wie we in werkelijkheid zijn en waar we vandaan komen. Die eeuwenoude maar altijd dynamische cyclus heb ik vast mogen leggen.  Een evolutieproces verandert in de basis niet veel.  En daarbij, de mens is nou eenmaal altijd al op zoek geweest naar herkomst of nieuwsgierig naar zijn afkomst. Maar dit gaat dieper. Dit gaat over de balans terug vinden.  Op alle niveaus. Zodat ook jij je innerlijke stem weer kan horen en je kan gaan herinneren wat jouw zielsbestemming is. 

Ik hoop, nu je iets meer hebt kunnen lezen over gnosis en gnostiek in combinatie met DNA-frequenties, je iets begint begint te begrijpen waarom ik juist in Zuid Frankrijk en Egypte moest om zijn de energie behorende bij het evolutieproces van de mens te kunnen ontmoeten om het daarna te mogen ophalen in water.

DE KRACHT VAN WATER

De frequenties en hun energie zijn waarneembaar op krachtplekken waar de katharen geleefd hebben. Die energie is beschikbaar gemaakt via de edelsteen in de grond in combinatie met de leylijnen van de aarde. Zodoende heb ik ze in 2008 op kunnen halen als energie remedies. We weten dat water trilling overneemt, zoals ooit aangetoond door Masaru Emoto. Ik heb de energie opgehaald (in bronwaterflessen) vanuit de grond en de energie van de plek ‘gevangen’ in water. Door dit te doen op de betreffende krachtplekken op gezette tijden (toen heersende sterrenconstellaties en planeet standen waren ook van invloed), werd het ophalen van de frequenties een samenspel van krachten uit het universum in combinatie met de energie van de aarde en gedragen door het edelsteen in de grond. Door een combinatie van al deze frequenties bij elkaar en de geschiedenis en betekenis van de plekken meegenomen, werd het een zeer bijzondere en tegelijkertijd, nederige ervaring. 

REMEDIES GEBOREN

Uiteindelijk bleef ik achter met een ongelofelijk krachtig instrument: De Nieuwe Aarde frequenties remedies. Inmiddels verkrijgbaar als voedingssupplement. Op een later tijdstip (21-12-21) heb ik edelsteenfrequenties toegevoegd aan de moedertinctuur. Dit zorgt voor een betere bedding en opname van de energie omdat edelsteen de trilling van de krachtplek omsluit. Omdat er in Zuid Frankrijk al edelsteen in de grond zit, zorgt de toevoeging van de een zorgvuldig uitgezochte aanvullende steensoort, voor een nieuwe manier van ontsluiting en omsluiting.  Het maakt de trillingen los en laat de energie beter samenwerken met die van hun ontvanger. Dat maakt deze remedies uniek. Zo heeft iedere remedie zijn eigen frequentie gekregen. Het geluid dat er vanaf komt is voor alle dertien remedies totaal verschillend en de toon is voor sommige mensen hoorbaar.

OVERGAVE

Eén frequentie, Overgave, heeft zich zeer recent (2021) geopenbaard. Niet in Frankrijk, maar in Egypte. Hierdoor speelt de energie van Atlantis ook een rol binnen het geheel. De op en neergang van een collectief ooit zo machtig en prachtig, waar volgens de legende nog maar zo weinig van over bleef. In dit verhaal wordt er gesproken over mensen die naar Egypte zijn gevlucht, terwijl een ander deel naar Zuid Amerika is gegaan. De Egyptenaren hebben er in ieder geval over geschreven op hun tempelmuren. Daaruit blijkt dat er een eerste nederzetting aldaar is gesticht volgens dat gedachtegoed. Nazaten?! De werking van een collectief wordt in ieder geval aan de kaak gesteld met deze frequentie van overgave zoals ik hem heb opgehaald in de tempels van Horus en Hathor. Zoals dat toen ook gegaan is in Atlantis. Kom met de frequentie in contact en het is meteen voelbaar wat er nodig is om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Vanuit liefde weliswaar, maar sterk genoeg om te laten voelen wat alvast niet meer de bedoeling is.  Bijzonder nodig deze heling op collectief niveau binnen de tijdspanne waarin we leven.

WE MOGEN NU ECHT GAAN SAMEN – WERKEN

Ik begreep in eerste instantie niet waarom er twee remedies zijn geboren die beiden collectiviteit behelzen. Maar nu, wanneer we eerlijk om ons heen kijken kunnen we niet anders concluderen dat dat het vandaag de dag steeds lastiger blijkt om te functioneren binnen een collectief. We lijken nog maar nauwelijks te kunnen samenwerken zonder te wantrouwen of te ageren. Meningen uiten, daar zijn we goed in geworden. Het liefste anoniem, zonder rekening te houden met de consequenties. Onder het mom van vrije meningsuiting worden de meest verschrikkelijke dingen gezegd en gedaan. Maar echt constructieve acties die op lange termijn doorwerken, daar ontbreekt het nogal eens aan. 

Ook op regeringsniveau zien we dat gebeuren. Zelf op wereld niveau zien we dat ontstaan. Een regeringstermijn van 4 jaar is ‘ makkelijk’ . Een programma schrijven dat scoort, zieltjes winnen. Maar wat gebeurt er daarna. Een reden waarom het klimaat alvast nog steeds niet ‘afgetikt’ is als zijnde een constructieve oplossing. Er komt altijd iets tussen blijkbaar en die plannen om kiezers te werven met campagnes die bol staan van de natuurlijke oplossingen kunnen we op ons buik schrijven. Dat blijft vreemd in mijn optiek. We kunnen op wereldniveau zo goed samenwerken (pandemie die corona heet met een WHO die als goed werkend collectief fungeert) maar dit kunnen we niet?! Binnen die vier jaar komt een klimaat oplossing die eerst werd gepresenteerd dan toch door de dagelijkse beslommeringen niet meer aan bod en laten we dat en andere essentiële dingen voor het gemak maar weer even liggen. Je dacht toch niet dat de verschrikkelijke dictators die we kennen vanuit de geschiedenis of die van nu daarboven in Rusland geen lange termijn plan hadden of hebben? Juist wel. Hun plannen vinden tot nu toe altijd doorgang. De rest van ons moet nog even vergaderen. We staan erbij en we kijken ernaar. Zo ver vooruit hadden we niet nagedacht blijkbaar?! 

Deze problematiek mag zo langzamerhand gezien en en erkend worden en daar moet snel verandering in komen als we de aarde en ons zelf, als homo sapiens, nog een tijdje een reële kans willen geven. Collectief bereik je uiteindelijk zoveel meer dan alleen. Dus minder korte termijn en meer langere termijn denken. Dat bereik je beter door overleg. Binnen een groep die je begrijpt. Daardoor sta je sterker en word je gezien en gehoord. 
Het zit in ons menselijke DNA om te functioneren in groepen, Om niet de hele tijd alleen te opereren. Samen werken, samen dragen, samen zorgen. De lasten verdelen. Samen weet je uiteindelijk meer, doe je meer en kan je meer. Daarom hoog tijd om het niet meer af te laten hangen van de leiders van deze wereld en zelf het heft in handen te nemen. Voor mijn gevoel zijn we met z’n allen op het toppunt van onze beschaving aanbeland en kan het niet anders dan afbrokkelen om daarna weer tevoorschijn te komen als een eenheid. Maar daar kunnen we nu al mee beginnen. Met behulp van DNA frequenties. 

HET COLLECTIEF VERSUS OVERGAVE

De remedie en frequentie van het Collectief gaat over het verkeren in groepen, kuddegedrag, het durven losmaken uit een club die niet bij je past. Ook kan de frequentie ingezet worden om een lichtje te maken en de mensen aantrekken die bij jou horen. Herkenning is zo fijn! Jouw talent herontdekken en dat dat gezien, herkent en erkent wordt. Zo werkt het dan andersom ook. Zodat je samen iets moois kan neerzetten. Ook filtert het de energie die niet passend is bij jou of bij de groep. Balans is alles. 

De remedie en frequentie van Overgave heeft te maken met het zoeken naar saamhorigheid en het nemen van actie op bredere schaal. Deze energie verbind en maakt zichtbaar op een niveau die ‘boven dingen uit stijgt’. Overgave biedt die helikopter view die nodig is om te zien wat er gebeurt om daarop actie te nemen en connectie te maken. De energie helpt om eerst jezelf een liefdevol duwtje te geven in de juiste richting waardoor je je opnieuw kan verbinden. Voelen wat er nog nodig is, wat er nog geheeld mag worden voordat je anderen kan gaan helpen, dus voordat je het contact met je omgeving maakt. De frequentie laat je doorkrijgen en zien wat er nodig is om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Wat er moet gebeuren binnen een proces. Dit kunnen beschouwen en aanschouwen. Niet met de botte bijl, maar vanuit liefde. Maar eerst zelf op de rit, daarna kun je pas echt helpen. Daar is dan ruimte voor.

RESUMÉ

Deze dertien Nieuwe Aarde energieën stimuleren ons om, in eerste instantie, ons zelf te helen zodat we ons kunnen losmaken van frequenties die ons laag in energie houden, waardoor het leven zwaar en trekkerig wordt. Daarna worden we opgeroepen om te ontdekken waarvoor we hier gekomen zijn. Om daarna op kleine schaal te starten met samenwerkingen die vanuit een juiste intentie wordt neergezet en als vanzelf een rimpeleffect teweeg zullen brengen en groter zullen groeien.
Collectieven mogen weer begonnen worden om te helen, beter te maken, elkaar te helpen en te ondersteunen. Vanuit eigen kracht en talent en bovenal vanuit gelijkwaardigheid. De wereld verbeteren begint uiteindelijk toch echt eerst bij jezelf. 

Ben je er klaar voor om het pad van jouw ziel te ontdekken? Je zelf krachtiger en lichter te maken zodat je begrijpt waarom je hier bent? Ik hoop het! 

De website staat vol met achtergrond informatie mocht je nog meer willen weten.

Veel leesplezier!

Meer informatie en kennismaken kan altijd via onze snuffelworkhop. Informatie via de link.
https://dnafrequenties.com/wp-content/uploads/2022/03/Kennismaken-met-DNA-frequenties-4.pdf

 

For Dutch, scroll up

Lately I have been getting more and more questions about how I picked up the remedies and why at those places.

BACKGROUND DNA FREQUENCIES REMEDIES

In the last 13 years it became increasingly clear to me that the ideas and beliefs of the Cathars (a people that lived from 200-1300 AD in Southern France) show similarities with the core messages and qualities of DNA frequencies. These people believed in God, but not in the way that suited the beliefs of the church and Christianity. Among other things, this was the reason why they were systematically murdered by the Spanish Inquisition, presumably by order of the Pope. The Cathars surrendered to their fate as a collective. They were convinced that they would return for a next life, because of their rock-solid faith and belief in reincarnation. Life did not end there.

The beliefs of the Cathars seem to correspond to the Gospel of Thomas. The writings describing this gospel were found in the Egyptian desert near Nag Hammadi in 1945, and tell a different way of looking at God and the messages of Jesus. A teaching and way of looking at things that is called gnosis (inner knowing) and gnosticism (knowledge). Bram Moerland wrote several books about it (like Gnosis and Gnosticism; the liberation of love) and the heading below is quoted, as his way of interpreting things encompasses so much more than my translation of it. In the second paragraph, you will find a link to the relevant website if you want to read more information on this subject. 

GNOSIS AND GNOSTICISM

QUOTE BRAM MOERLAND
Gnosticism is an early Christian movement from the first centuries of our era. The central theme of Gnosticism is that man has forgotten who he really is. In the Gnostic texts, Jesus is a messenger who calls on man to remember himself: “Arise and remember yourself”.
Gnosis is the Greek word for knowledge, and here it means knowledge of your true self. Because as a human being you are part of the true reality with your true self, knowledge of your true self is at the same time knowledge of the true reality. Gnosis as self-knowledge is knowledge of ’the All’. Whoever knows himself, knows the All.

A startling discovery as a result of the recovered Nag Hammadi writings is the relationship of Gnosticism with the Cathars of the twelfth and thirteenth centuries. These too were always presented as a heresy within Christianity, and as an isolated incident in the south of France. Now it has become clear that there must have been an interrupted continuity between the Cathars and the Gnostics of the first centuries.
In 1321 the last Cathar was burned. With that, Gnosticism as a spiritual tradition was removed from history. But in our time, Gnosticism enjoys renewed interest. The discovery at Nag Hammadi also shows a great affinity of Christian Gnosticism with the so-called Hermetic Gnosis. In this, not Jesus is the main character, but Hermes Tresmegistos. This makes it clear that Gnosis as a body of thought in antiquity was not only Christian, but also existed ‘among the heathens’. When we study Gnosticism today, as it has been handed down to us in the texts found at Nag Hammadi, we can try to understand it within the larger framework of classical antiquity, i.e. as related to the pagan Gnosis. The ‘pagan’ Gnosis is a form of philosophical spirituality in which spiritual freedom and personal development play a major role. And nothing prevents us from translating this ancient spirituality into contemporary images.

GNOSIS AND BEING LOST
People can forget who they really are. The unredeemed person has ‘lost himself’. As a result, such a person loses contact with his inner knowing, his gnosis. Those who have lost themselves live as slaves to impersonal powers. This state of alienation from the true self is described in the Gnostic texts with many different terms, such as slavery, forgetfulness, sleep, drunkenness, blindness, death. The most general term often used is ‘error’, in the sense of ‘being lost’.

The following story, Song of the Pearl, fits into this context.
The story tells of a king’s son who is sent by his parents to a distant land. The king’s son is ordered to search for a pearl in the distant land. However, when he arrives in the country, he forgets his mission. He adopts the customs of the foreign country and thus becomes a ‘son of the land’. In doing so, he also forgets who he is, where he came from and what his mission was. But then a messenger comes from his parents. He reminds him of his origin. Now he remembers who he is and he remembers his mission. He manages to find the pearl and he returns to his homeland and becomes king. The Song of the Pearl represents the state of man who has become lost in a strange reality, who has forgotten himself and is then reminded of his true nature by a messenger on behalf of his parents and thus learns to rediscover himself and his destiny. In the Gnostic texts Jesus is that messenger.
UNQUOTE BRAM MOERLAND

DNA FREQUENCIES AS MESSENGERS

Not only are there some frequency names that appear to match and originate (like the Al-encompassing), but it is precisely that search for our inner knowing, the discovery and awakening of stored knowledge, the remembering of our Christ consciousness that resembles. That is what it is really all about, I realised all of a sudden. I only discovered this piece information on gnosis last year and then the pieces of the puzzle fell into place for me. We (in this case the cathars) apparently already experienced at that time what it is like to live fully in surrender by knowing that it is essential to search for a way to awaken our soul knowledge so that our talents and abilities can flourish. We may still learn and benefit from this in the year 2022, for this story never grows old and proves its validity again. 

The remedies have been collected from those places where this belief has been lived for over 1300 years. That energy is still there, it is in the ground and in the walls of the chateaus and fortresses that are still standing.   That is what the New Earth frequencies carry and represent. Thirteen messengers to remind us who we really are and where we come from. I have been allowed to record this ancient but always dynamic cycle.  An evolutionary process in general does not change much I realised.  And besides, man has always been in search of his origins or is at least curious about them as history teaches us over the years. But then again, I felt, I know;  this goes deeper. This is about finding balance.  On all levels. So that you too can hear your inner voice and statrt to remember what your soul’s destination is. 

I hope, now that you have been able to read a bit more about gnosis and gnosticism in combination with DNA-frequencies, that you start to understand something about why I had to go to the South of France and Egypt in particular, in order to be able to meet the energy belonging to the evolutionary process of mankind. And collect them somehow.

THE POWER OF WATER

The frequencies and their energies are perceptible at places of power where the Cathars have lived over those 1300 years. That energy is made available through the gemstone in the ground in combination with the ley lines of the earth. That is how I was able to collect them in 2008 as energy remedies. We know that water transfers  vibrations easily, as once demonstrated by Masaru Emoto. I collected the energy (in spring water bottles) from the ground and ‘captured’ the energy of the place in water. By doing this at the relevant power spots at set times (star constellations and planetary positions that were prevalent at the time were also of influence), the retrieval of the frequencies became a combination of forces from the universe in combination with the energy of the earth, carried by the gemstone in the ground. By combining all these energies together, transferring the history and meaning of the places with it, it became a very special and at the same time, humbling experience. 

REMEDIES BORN

In the end I was left with an incredibly powerful instrument: The New Earth frequencies remedies. By now available as a food supplement. At a later stage (21-12-21) I added gem frequencies to the mother tincture. This provides a better baseline and layer to make absorption of the energy easier, as gemstone encloses the vibration of the power spot. In the south of France one can find gemstone in the soil and grounds and the later addition of a carefully selected additional stone creates a new way of opening up and enclosing the frequencies.  It loosens the vibrations which makes sure that the energy works better with that of the receiver. That makes these remedies unique. Each frequency remedy has been given its own frequency. The sound that vibrates from it, is totally different for all thirteen remedies and the tone is audible to few people.

TRANSFER

One frequency, Surrender, has revealed itself very recently (2021). Not in France, but in Egypt. Because of this, the energy of Atlantis also plays a part in the whole. The rise and fall of a collective once so powerful and beautiful, of which, according to legend, so little remained. This story speaks of people who fled to Egypt, while another part went to South America. In any case, the Egyptians wrote about it on their temple walls. This shows that a first settlement was founded there according to the beliefs of the people from Atlantis. Descendants!?
The working of a collective is in any case denounced with this frequency of surrender as I picked it up in the temples of Horus and Hathor. Just like it happened in Atlantis. Come into contact with the frequency and you will immediately feel what is needed in order to achieve a fruitful cooperation. It is from love, but strong enough to let you feel what is no longer intended.  This healing on a collective level is especially needed within the time span we live in. We must leave our big ego’s behind us. 

WE MAY NOW REALLY START TO – WORK TOGETHER

At first I did not understand why two remedies were born that included collectivity. But now, when we take an honest look around us, we cannot but conclude that it appears to be increasingly difficult to function within a collective today. We hardly seem to be able to work together without distrusting or agitating. Expressing opinions is what we have become good at. Preferably anonymously, without considering the consequences. Under the guise of free speech, the most terrible things are said and done. With all of this bullying, real constructive actions that have an effect in the long term are lacking. 

We also see this happening at government level. Even at world level, we see it happening. A four-year term in government is ‘easy’. Writing a programme that scores, winning souls. But what happens afterwards? A reason why the climate has still not been ’ticked off’ as being a constructive solution. Something always comes up, apparently, and we can forget about those plans to attract voters with campaigns brimming with natural solutions. That remains strange in my view. We can cooperate so well on a global level (pandemic called corona with a WHO that acts as a well-functioning collective) but we cannot? Within those four years, a climate solution that was first presented is no longer on the agenda due to daily worries and we conveniently leave that and other essential things aside. You don’t think that the terrible dictators we know from history or those up there in Russia didn’t have or don’t have a long-term plan? Quite the contrary. Their plans have always gone through so far because of their abilities to think ahead. The rest of us have to meet for a while first and then decide. We stand by and watch. Too late again. We had not thought that far ahead apparently! 

This problem should be seen and recognised and it should change quickly if we want to give the earth and ourselves, as homo sapiens, a real chance for a while. In the end, you achieve so much more collectively than alone. So less short-term and more long-term thinking. You can achieve this better through consultation. Within a group that understands you. That makes you stronger and more likely to be seen and heard. 
It’s in our human DNA to function in groups, not to be alone all the time. Working together, carrying together, caring together. Sharing the burden. Together you know more, do more and can do more. That’s why it’s high time we stopped depending on the leaders of this world and took matters into our own hands. I feel that we have all reached the pinnacle of our civilisation and that it cannot but crumble and then reappear as a unity. But we can already start now. With the help of DNA frequencies. 

THE COLLECTIVE VERSUS SURRENDER

The remedy and frequency of the Collective is about being in groups, herd behaviour, daring to break away from a club that does not suit you. The frequency can also be used to create a light and attract the people who belong to you. Recognition is so nice! Rediscovering your talent and that it is seen, recognised and acknowledged. It works the other way round too. So that together you can create something beautiful. It also filters out the energy that does not suit you or the group. Balance is everything. 

The remedy and frequency of Surrender has to do with seeking togetherness and taking action on a broader scale. This energy connects and makes things visible on a level that ‘rises above things’. Surrender offers that helicopter view needed to see what is happening in order to take action and (re)connect. The energy helps to first give yourself a loving nudge in the right direction so that you can reconnect. Feel what is still needed, what still needs to be healed before you can help others, so  that takes place before you make contact with your surroundings. The frequency allows you to see and feel what is needed in order to achieve a fruitful cooperation. What needs to happen within a process to get there. To be able to see and observe this. Not with the blunt axe, but from love. But first get on the road yourself, only then can you really help. There is room for that then, you will feel it.

RESUME

These thirteen New Earth energies stimulate us, in first instance, to heal ourselves so that we can detach from frequencies that keep us low in energy, making life heavy and tiring. Then we are called to discover what we are here for and we can then start on a small scale with collaborations that are set up with the right intentions that will automatically create a ripple effect and grow bigger. Collectives may be started again to heal, make better, help and support each other. From their own strength and talent and above all from equality. In the end, improving the world really starts with yourself first. 

Are you ready to discover the path of your soul? To make yourself more powerful and lighter so that you understand why you are here and go for it? I hope so! 

Our DNA website is full of background information if you want to learn more.

Have fun reading!

More information and introductions are always possible through our snuffle workshop. Information via the link.
https://dnafrequenties.com/wp-content/uploads/2022/03/Kennismaken-met-DNA-frequenties-4.pdfpart 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_GBEnglish