achtergrondinformatie bij het maken van de remedie/background information for the creation of the remedy

Onderstaande teksten zijn een kopie van de posts die ik heb gemaakt voor Instagram en Facebook. Daar kun je nog veel meer informatie vinden als je dat leuk vindt. Ik had geen goede WIFI in Egypte, vandaar dat ik niet eerder heb kunnen berichten via de website zelf.

Deel 1 en 2: Astrologische invloeden, ondersteuning en kennis die van belang was voor de voorbereiding van de remedie en, uiteindelijk, de creatie ervan.

For English: scroll down

Deel 1:

Vlak voor het Paasweekend, eerder dit jaar, heb ik astrologen @trudy_astrologie_kunst en @sandrajansenvangalen geraadpleegd. Ik wilde weten wat de heersende sterrenconstellaties en planeetstanden waren in november 2008, het moment dat ik de eerste twaalf Nieuwe Aarde frequenties heb geprepareerd, in zuid Frankrijk (Katharen gebied). Ik heb hen gevraagd deze uitkomst naast deze maand te leggen om te zien of er gelijkenissen zijn, uiteraard gemeten vanuit Luxor in combinatie met mijn eigen horoscoop. Ook al is dit project niet van mij, maar van en voor het Collectief en de wereld, de energie komt voor een groot gedeelte door mij heen. Dat betekent dat ik net zo ‘klaar moet zijn’ voor de doorgevingen en ontvangst van deze hoge frequentie.

Tijdens dit consult bleek dat hetzelfde energieveld aanwezig is, zowel nu als toen. Heersende planeten als Mercurius, Mars en Neptunus in combinatie met de zonnekracht en aanwezigheid van mannelijke energie zorgt voor de daadkracht om dit project af te ronden en in goede banen te leiden. Verder komt in deze stand duidelijk naar voren dat deze Overgave remedie ondersteund in het stimuleren van het aannemen van een eigen identiteit waardoor het beter zichtbaar wordt wat jouw rol is in deze maatschappij. Wie ben ik eigenlijk? Wat heb ik hier te doen op Aarde? En hoe kan ik de aarde integreren in mijn wezen.

Daarom houdt deze frequentie van Overgave nauw verband met de frequentie van het Collectief en hoe we ons daarin bewegen. Het was op vrijdag 21 november vrijdag volle maan + een eclipse, maar op 16 november startte de maansenergie hier in Egypte, al voor mij. Vanuit deze frequentie horoscoop icm mijn persoonlijke horoscoop.

Deel 2:

Een paar dagen voor ons vertrek sprak ik @sandrajansenvangalen weer. Ik wilde weten welke invloeden belangrijk waren voor het maken van de remedie. Niet alleen kwam de 11:11 poort voorbij, ook is het volle maan gedurende onze reis. In deel 1 van deze achtergrondinformatie had ik al gedeeld dat de combinatie van mijn eigen horoscoop en die van deze periode in Egypte een verdieping bracht op energetisch niveau. Gisteren was hierin mijn persoonlijke hoogtepunt, met een opbouw naar aanstaande vrijdag. Volle maan in combinatie met een maansverduistering.

Ik had zelf al een tijdje het gevoel dat deze remedie op meerdere plekken gemaakt mocht worden. Toen ik het verhaal van Sandra hoorde werd dit bevestigt. Het blijkt namelijk dat de constellaties van sterren en planeten bijna identiek zijn als 13 jaar geleden in Frankrijk toen ik de eerste set van 12 remedies heb gemaakt. Het enige verschil is dat de maan in een stand staat die binnen de andere planeetstanden van helende aard is. Iets dat maar één keer per 29 jaar voorkomt. Dat zorgt ervoor dat mijn eigen persoonlijke zielsmissie juist nu nog sterker naar voren komt. Toeval? Ik denk ik niet. Al helemaal niet omdat we onze reis al geboekt hadden voordat ik dit bevestigt kreeg. Ik had het op gevoel zo uitgezocht. 

In aanloop naar vrijdag staan deze dagen in het teken van planeten Mars, Zon en Mercurius. Dit in combinatie met de energie van de maan wil dit zeggen dat wat er wordt gecreëerd tot op celniveau gaat. DNA frequenties heten de remedies en energieën duidelijk met een reden. De tijd is nu!

Voor Nederlands, scroll naar boven.

Part 1 en 2 : Astrological background, support and knowledge which is of importance for the remedy preparation and, in the end, the creation of it.

Part 1

Just before the Easter weekend, earlier this year, I consulted astrologers @trudy_astrology_art and @sandrajansenvangalen. I wanted to know what the prevailing star constellations and planetary positions were in November 2008, the moment I prepared the first twelve New Earth frequencies, in the south of France (Cathar region).
I asked them to put this result next to this month’s to see if there are any similarities, measured of course from Luxor in combination with my own horoscope. Even though this project is not mine, but of and for the Collective and the world, the energy passes through me to a great extent. That means that I have to be just as ‘ready’ for the transmission and reception of this high frequency.

During this consultation it appeared that the same energy field is present, both now and then. Ruling planets like Mercury, Mars and Neptune in combination with the solar force and the presence of masculine energy provides the decisiveness to complete this project and to keep it on the right track. Furthermore it is clear that this Surrender remedy supports the stimulation of the adoption of one’s own identity so that it becomes more visible what your role is in this society. Who am I really? What do I have to do here on Earth? And how can I integrate Earth into my being? That is why this frequency of Surrender is closely related to the frequency of the Collective and how we move in it.
More details tomorrow as we get started. Friday is Full Moon + an eclipse, but tomorrow the lunar energy already starts, here in Egypt, for me, from this frequency horoscope in combination with my personal horoscope.

Part 2

A few days before our departure I spoke to @sandrajansenvangalen again. I wanted to know which influences were important for making the remedy. Not only did the 11:11 gate pass by, but it is also full moon during our journey.
In part 1 of this background information I had already shared that the combination of my own horoscope and that of this period in Egypt brought about a deepening on an energetic level. Yesterday was my personal highlight, with a build-up to next Friday. Full moon in combination with a lunar eclipse. I already had the feeling for a while that this remedy could be made in several places. When I heard Sandra’s story this was confirmed.

It turns out that the constellations of stars and planets are almost identical to those 13 years ago in France when I made the first set of 12 remedies. The only difference is that the moon is in a position that is of a healing nature within the other planetary positions. Something that only happens once every 29 years. This ensures that my own personal soul mission is even more pronounced now. Coincidence? I do not think so. Certainly not because we had already booked our trip before I received this confirmation. I had picked it by feeling.

In the run-up to Friday, these days are marked by the planets Mars, Sun and Mercury. This in combination with the energy of the moon means that what is created goes down to the cellular level. DNA frequencies are called the remedies and energies clearly for a reason. The time is now!

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

nl_NLDutch