DNA Logo met tekst versie Hanneke
Beste Lezer, dear Reader,

For English scroll down

In deze nieuwsbrief de volgende items:

Hoe zijn DNA frequenties remedies gemaakt en waarom daar?
Steeds vaker krijg ik de vraag; hoe zijn de remedies gemaakt en waarom in Frankrijk en Egypte? Met dit artikel hoop ik daar meer inzicht in te geven. Ik probeer uit te leggen wat de krachtplaatsen betekenen en betekent hebben, zowel nu als zoveel jaar geleden en hoe dat zijn weerslag heeft op de DNA-frequenties als uiting. Ook vertel ik wat meer over Gnosis en Gnostiek. Het vermoedelijke gedachtegoed van de katharen dat absoluut een rol speelt in dit project. Lees gauw verder hieronder.

Aura en Room sprays - een nieuwe uiting geboren
Wil je wel graag de remedies ervaren maar niet naar een behandelaar of therapeut? Dat kan! We hebben aura en room sprays ontwikkelt die je helpen en ondersteunen bij verschillende processen. net zoals de remedies dat doen. De sprays bestaan uit een mix van DNA-frequenties remedie en essentiële olie blends op basis van bloemen, planten, bomen en struiken, volledig op elkaar afgestemd. Welkom na een sessie of consult, of na die visite die je hebt gehad. Maakt je huis of werkruimte weer van jou en helpt je om de energie van anderen die je bij je draagt of hebt overgenomen los te laten. De ingrediënten zijn natuurlijk, fairtrade en biologisch en iedere spray heeft zijn eigen, unieke werking. Door de toevoeging van de essentiële oliën ruiken ze heerlijk. Behalve het in balans zetten van de aura of (chakra) energie, zijn ze ook geschikt om in te zetten als aromatherapie in een diffuser of brander. Verderop meer informatie.

Snuffel workshop 10 april
Op 10 april is er weer een DNA snuffelworkshop.
Jouw kans om op een laagdrempelige en rustige manier kennis te maken met de frequenties en de verschillende uitingen. Je kunt de sprays proberen, kaart leggen, met de edelstenen werken, mediteren. Aan het einde van de dag maak je zelf een remedie om mee naar huis te nemen. En we gaan lekker de natuur in. Heerlijk! Doe je mee? Scroll naar beneden voor meer details.

Een aantal reviews van deelnemers die je zijn voorgegaan:
R. uit Olst
"Ik heb meegedaan met de snuffelworkshop en ben er heel dankbaar dat ik mee kon maken hoe belangrijk het is om stil te kunnen staan en je weer terug te keren op aarde. Ik gebruik de auraspray en mijn eigen gemaakt remedie, vooral voor en na het werk om me te ontladen en weer opladen. Ik heb een gevoel dat het me beschermd en dat de spray reinigt. Bedankt Hanneke voor je mooie gave om mensen dit te mogen laten ervaren en voelen."

C. uit Veenendaal
"Wat een heerlijk complete dag op een prachtige plek aan het water! Ervaren MET muziek, MET edelstenen, MET aurasprays, MET frequentiedruppels, MET kaarten en hologrammen en MET mezelf. Zo fijn om los uit de massa mijn eigen unieke DNA te volgen en te mogen ontvangen wat ik nodig heb vandaag, een cadeautje!"

K. uit Creil
"Lieve Hanneke, ik ben je blijven volgen en toen deze mooie workshop voorbij kwam heb ik geen moment getwijfeld, het voelde zo fijn en goed. En wat een fijne workshop was dit, er is bij mij direct iets veranderd wat mijn manifestatie kracht heeft neer gezet zoals ik mag zijn en laten zien. Heel erg bedankt voor deze fijne dag en ook de omgeving is super heerlijk. Gewoon een heerluck compleet plaatje.
Dank je wel"

Een andere flow
Als coach, therapeut of behandelaar weet je allang dat wat er in een koppie omgaat niet alleen effect heeft op het hoofd, maar ook op het hart, onze emoties, ons wezen. Is 1 van deze dingen uit langdurig uit balans, dan heeft dat zo zijn weerklank. Merk je tijdens sessies dat wat je ook doet, hoe goed je ook coacht of wat je ook inzet, sommige van jouw cliënten alsnog de neiging hebben om in kringetjes te blijven draaien? Niet helemaal helder waarom dat zo is? Lees dan gauw verder via het artikel hieronder.

Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren.
Graag tot ziens.

All the best & take care,
HannekeFor Dutch scroll up

Dear Reader,

In this newsletter the following items:

How are DNA frequencies remedies made and why there?
More and more often I get the question; how are the remedies created and why in France and Egypt? With this article I hope to give more insight into that. I try to explain what the power places mean and have meant, both now and so many years ago and how that has an effect on the DNA frequencies as an expression. I also share some more on Gnosis and Gnosticism. The presumed ideology of the Cathars that definitely play a role in this project. Read on below.

Aura and Room sprays - a new expression is born
Would you like to experience the remedies without having to go to a practitioner or therapist? You can! We have developed aura and room sprays that help and support you in various processes, just like the remedies do. The sprays consist of a mix of DNA frequencies remedy supported by essential oil blends based on flowers, plants, trees and shrubs, fully attuned to each other. Welcome after a session or consultation, or after that visit you had. Makes your home or work space yours again and helps you to release the energy of others that you carry with you or have taken over. The ingredients are natural, fair-trade and organic and each spray has its own unique effect. The addition of essential oils gives them a wonderful scent. Apart from balancing the aura or (chakra) energy, they are also suitable for use as aromatherapy in a diffuser or burner. More information below.

Get acquinted DNA workshop - 10 April
On April 10, there will be another DNA-frequencies workshop.
Your chance to get to know the frequencies and their different manifestations and expressions in an accessible and peaceful way. You can try the sprays, draw a tarotcard spread, work with the gemstones and meditate. At the end of the day you will make your own remedy to take home. And we go out into nature, of course, and reconnect. Would you like to join us? Scroll down for more details.

Reviews of participants who preceded you

R. from Olst
"I participated in the workshop and am very grateful that I was able to experience how important it is to be able to stand still and return to earth. I use the aura spray and my self made remedy, especially before and after work to discharge and recharge. I have a feeling that it protects me and that the spray cleanses. Thank you Hanneke for your beautiful gift to allow people to experience and feel this."

C. from Veenendaal
"What a wonderful complete day on a beautiful spot by the water! Experiencing WITH music, WITH gemstones, WITH aura sprays, WITH frequency drops, WITH maps and holograms and WITH myself. So nice to be able to follow my own unique DNA and receive what I need today, a gift!

K. from Creil
"Dear Hanneke, I kept following you and when this beautiful workshop came along I didn't hesitate for a moment, it felt so nice and good. And what a fine workshop this was, something immediately changed in me that has put down my manifestation power as I may be and show it. Thank you so much for this wonderful day and also the surroundings are wonderful. Just a nice complete picture.
Thank you very much"

A different flow
As a coach, therapist or practitioner, you have known for a long time that what goes on in the mind not only affects the head, but also the heart, our emotions, our being. If one of these things is out of balance for a long time, it has repercussions. Do you notice during sessions that no matter what you do, how well you coach or what you say, some of your clients still have the tendency to go round in circles? Not quite clear why that is? Then read on via the article below.

Hope to have inspired you and it would be nice to see you soon.

All the best & take care,
Hanneke

DNA workshop - get acquainted

DNA workshop - get acquainted
For English, scroll down In eerste instantie in het leven geroepen om kennis te maken met de frequenties mocht twijfelen of je de opleiding tot Nieuwe Aarde behandelaar wil doen. Nu is de eerste editie bezocht door iedereen die wilde en interesse had. Het was een groot succes en een heerlijke dag. Daarom weer een nieuwe datum in de planning. …

aura and room sprays; a new DNA expression

aura and room sprays; a new DNA expression
Een mix van DNA remedie frequentie en essentiële olie blends. Volledig op elkaar afgestemd! De ingredienten zijn natuurlijk, fairtrade en biologisch. • Ze verstevigen de aura en reinigen de chakra’s;• Ze brengen rust en harmonie;• Ze scheppen helderheid van geest en maken vrij;• De spray reinigt ruimtes en zet de energie terug in balans. Welkom na een sessie of consult, …

DNA frequencies remedies created how?

DNA frequencies remedies created how?
HOW AND WHERE ARE THE FREQUENCIES and REMEDIES COLLECTED. For English, scroll down De laatste tijd krijg ik steeds vaker de vraag hoe ik de remedies heb opgehaald en waarom op die plekken. ACHTERGROND DNA FREQUENTIES REMEDIES De afgelopen 13 jaar is het voor mij steeds duidelijker geworden, dat het gedachtegoed en geloof van de Katharen (een volk dat leefde …

Een andere flow - A DIFFERENT FLOW

Een andere flow - A DIFFERENT FLOW
For English scroll down Als coach, therapeut of behandelaar weet je allang dat wat er in een koppie omgaat niet alleen effect heeft op het hoofd, maar ook op het hart, onze emoties, ons wezen. Is 1 van deze dingen uit langdurig uit balans, dan heeft dat zo zijn weerklank. Merk je tijdens sessies dat wat je ook doet, hoe …