IMG_20220422_102010414
trust
For English scroll down

In deze nieuwsbrief de volgende bericht - items:
Loslaten, Release (Letting go).
1-card tarot spread
Geboorte - Birth
Winactie - Giveaway Aura/Roomspray Release & Birth

Beste Lezer, dear Reader,

Inleiding
De afgelopen maand (en iets daarvoor) waren niet makkelijk. Er zijn ons mensen ontvallen die ons na aan het hart stonden en we hebben onze hond Balou naar de eeuwige brokjes velden begeleid.

Loslaten + Geboorte
Toen dit allemaal gebeurde had ik net besloten gerichter te berichten over de frequenties via social media (Insta en Facebook). Door per 2 weken een energie centraal te zetten. We begonnen met het Collectief en daarna volgde Loslaten. Dat bleek zeer passend. Nu staat Geboorte in het zonnetje. Kijkend naar wat er allemaal gaande was en is voor mij persoonlijk, als ook in de wereld, hoop ik dat je geïnspireerd raakt en steeds meer de behoefte gaat voelen om je eigen trillingsfrequentie te verhogen waardoor je wordt geleid naar daar waar je hoort te wezen. Met Geboorte jouw creatie kan gaan neerzetten.

Verhoog je frequentie
Terugkomend kan ik alvast zeggen dat ik veel steun heb gehad aan de frequenties de afgelopen periode. Weghalen van dingen die je niet wil voelen, zo werken de energieën niet, maar je helpen om dingen te kunnen verwerken zodat het door alle lagen heen beleefd mag worden waardoor je groeit en aanwezig kan blijven in al dat is, dat doen de frequenties wel. Weet je alvast zeker dat het je op een later tijdstip niet komt inhalen of blijft achtervolgen.

Dat wil niet zeggen dat ik het niet moeilijk heb, heb gehad of nog ga krijgen. Maar ik voel dat het te behappen is en dat lucht op. Daarnaast openbaart de energie zich op een manier die meerdere lagen omvat, waardoor er inzichten kunnen ontstaan. Wanneer je kan zien en leren over het hoe en waarom dingen gaan zoals ze gaan, dan groei je uiteindelijk pas echt. Dat wil jij toch ook?
Van harte welkom in mijn praktijk voor een sessie. Online kan ook.

Voor nu wens ik je veel leesplezier en inspiratie toe.
Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet, kind regards,
Hanneke Hoppenbrouwer
Therapeut, oprichter | De Nieuwe Aarde Frequenties
085-00 27 790
info@dnafrequenties.com
dnafrequenties.com
Braamsluiper 5, 8121JN Olst
Zin om uw ervaringen met DNA frequenties te delen?
Wij stellen het op prijs wanneer u ons een review wil geven via Trustpilot.
U kunt hier onderstaande link voor gebruiken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. https://nl.trustpilot.com/evaluate/dnafrequenties.com

Wat is er verder nog nieuw
Op de website heb ik een pagina Downloads aan laten maken door Antal. Hier staat alle informatie die nog wel eens verandert of wisselt samengevoegd zoals workshop en opleidingsinformatie maar ook alle info over de sprays en remedies zoals ingrediënten informatie en achtergronden, wel zo leuk en handig. Nu hoef ik het niet meer op verschillende plekken bij te houden.
Ben daarnaast nog bezig met een whitepaper over het project in z'n totaliteit, maar door alle commotie is dat er nog niet van gekomen.
Wordt vervolgd!

Gebruikerservaringen over de aura en roomsprays + webshop
Leuk om met jullie te delen en wie weet wil jij ze ook wel hebben. Zo ja, neem dan een kijkje in de webshop: Webshop DNA frequenties
Geen credit card? Stuur me een bericht als je iets wil kopen en dan mail ik je een betaal-link. Dat geeft je de gelegenheid om het over te maken.

S. uit Amsterdam over het Collectief - the Collective
"Ik kon tijdens de reddingsacties in Oekraïne helemaal bij mezelf blijven, ondanks dat ik er natuurlijk volledig voor anderen moest zijn. Prachtig om te ervaren. Bleef zo goed in mijn kracht staan! En het ruikt zo lekker allemaal. Dank je wel."

R. uit Olst over Loslaten - Release (Letting go)
"Letting go is zo fijn na het werk. Het reinigt mijn energie maar het laadt me ook weer op. Blij mee"

M. uit Den Haag over het Collectief - the Collective
"Ik ben er echt onwijs tevreden mee. Ik heb het gebruikt voor het slapen vanuit mijn nachtreeks in de zorg. En het werkt onwijs rustgevend. Ik merk echt dat ik tot rust komt en de geur blijft ook heerlijk lang hangen ik spray 1x rondom mijn kussen en 1x boven mijn hoofd. Ik merkte dat ik soms dingen moeilijk los kon laten na een pittige dienst maar sinds ik de spray gebruik veel rustiger slaap"

For Dutch scroll up

Dear Reader,

In this newsletter the following items:
Letting go, Release.
1-card tarot spread
Birth - Birth
Win action - Giveaway Aura/Roomspray Release & Birth

Introduction
The past month (and a little before that) have not been easy for us. We have lost people that were close to our hearts and we have escorted our dog Balou to the eternal fields of kibble.

Letting go + Birth
When all this happened I had just decided to post more specifically about the frequencies via social media (Insta and Facebook). by putting an energy at the centre every 2 weeks. We started with the Collective and after that Letting Go followed. That was very fitting of course.

Now Birth is in the spotlight. Looking at what was and is going on for me personally, as well as in the world, I hope you will get inspired and feel the need to raise your own vibrational frequency, so you will be guided to where you belong. With Birth you can put down your creation.

Raise your personal frequency
Adding to the previous chapter, I can say that I have had a lot of support from the frequencies in the past period. The energies do not work that way, but they do help you to process things so that it may be experienced through all layers allowing you to grow and remain present in all that is. You can rest assured that it will not catch up with you at a later stage or continue to haunt in the future.

This does not mean that I do not have or have had difficulties, but I feel that it is manageable and that relieves me. In addition, the energy reveals itself in a multi-layered way, which allows insights to emerge. When you can see and learn about the how and why of things, that is when you really grow. Isn't that what we are all looking for in the end? Very welcome to my practice for a session to experience the infinate possibilities. Online is also possible if you prefer.
For now, I wish you much reading pleasure and inspiration.

See you soon!

Take care,

Hanneke

Wish to share your experience with DNA frequencies?
We would appreciate it if you would give us a review via Trustpilot.
You can use the link below. Thank you in advance for your cooperation. https://nl.trustpilot.com/evaluate/dnafrequenties.com

What else is new
On the website I have created the page Downloads. Information that changes from time to time has been put together here, such as workshop and training information, but also all the information about the sprays and remedies, like ingredient information and backgrounds. Now I don't have to keep it up to date in different places.

I am working on a white paper about the project in its entirety, but due to all the commotion that has not happened yet.
To be continued!

User experiences about the aura and room sprays + webshop
Nice to share with you and who knows, you might want them too. If so, take a look at the webshop: Webshop DNA frequencies
No credit card? Send me a message if you want to buy something and I will mail you a payment link. That gives you the opportunity to wire the money.

S. from Amsterdam about the Collective
"During the rescue operations in Ukraine I was able to stay entirely with my own energy, despite the fact that I had to be completely there for others. Wonderful to experience that this is even possible. Stayed so well in my power and strength! And it all smells so good, so this is a huge bonus. Thank you."

R. from Olst about Letting go
"Letting go is so nice after work. It cleanses my energy but also recharges me. I am happy with it.

M. from The Hague about The Collective
"I am really very pleased with it. I used it for sleeping, based on my night shift in the healthcare sector. And it has an incredibly calming effect. I really notice that I relax and the smell stays for a long time😍 I spray 1x around my pillow and 1x above my head. I noticed that I sometimes had trouble letting go of things after a hard shift, but since I started using the spray I sleep much calmer 💖".

I hope I have been able to inspire you.
See you soon!

All the best & take care,
Hanneke


facebook instagram youtube 

winactie - giveaway aura and roomspray

winactie - giveaway aura and roomspray
Which one do you choose? Birth or Release (Letting go) On Facebook and Instagram we organised a giveaway. Maybe you are not on social, so we would like to give you the opportunity to compete as well by letting us know which spray you prefer and why. E-mail our DNA frequencies website to one of your friends and request them …

Geboorte - Birth

Geboorte - Birth
Vandaag is het 1 mei, dag van de arbeid. Daarom de volgende patstelling: Werk je om te leven, of leef je om te werken? Ontleen jij je persoonlijkheid aan je werk en je werkprestaties? Of ben je naast je werk ook 'iemand'. Niet altijd vanzelfsprekend om te weten wie je bent zonder je werk. Zorgt dat voor leven onder hoogspanning? …

1 card tarot spread

1 card tarot spread
During Easter weekend I published a tarot spread which is still valid today. Choose your easteregg! Which card is yours? what is your subconscious telling you Concentrate and take your pick. When you chose the card on the left: INSIGHT Are you able to surrender to the processes and lessons that life brings? Or do you constantly search for answers …

Loslaten - Release (Letting Go)

Loslaten - Release (Letting Go)
Wat betekent loslaten voor jou? Gaat het je makkelijk af om situaties te accepteren of te aanvaarden. Vaak is dit niet het geval, anders zou loslaten waarschijnlijk niet zo'n universeel ding zijn waar bijna iedereen wel eens moeite mee heeft. Zodra je hart er eenmaal in zit... Laat het dan maar eens gaan. Dat kan over mensen gaan, dieren, andere …